Tieto stránky vyžadujú potvrdenie používania cookies. Cookies nám umožňujú poskytovať vám lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchováaním cookies.

NOVINKY

arr3Ako funguje Strážny pes?  Som Váš Strážny pes  Zadajte, ktorý produkt mám pre Vás strážiť a ja Vám pošlem e-mail, akonáhle...

NAJPREDÁVANEJŠIE

Naša cena 19,00 EUR
skladom
Naša cena 5,10 EUR
skladom

Ochrana osobných údajov e-shopu www.mojetiande.sk
 1. Spoločnosť Corcom s.r.o., so sídlom Odborárska 52, 831 02 Bratislava, IČO: 17310270, zapísaná v Obchodnm registri Okresného súdu Bratislava I., odd. s.r.o., zložka 17963/B (ďalej len „predávajúci“ aoebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v závislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)(ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

  • meno, priezvisko
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo
  • adresu/sídlo
 2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, pokiaľ mezi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Také spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia – spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy.

  Predávajúci spracováva tieto údaje tiež za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a ochrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizáce poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie na dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nariadenia – spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné informácie, pokiaľ ich kupujúcí neodmietne. Tieto informácie možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom – napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnej informácii – odhlásiť.

 4. Spracovanie osobných údajov je prevádzané spoločnosťou Corcom s.r.o. teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohoto správcu spracovávajú tiež spracovatelia:

  • Poskytovateľ služby Eshop-rychle, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., so sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR

  Osobné údaje nebudú predávané do tretích zemí mimo EÚ.

 5. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese corcom@corcom.sk

 6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.mojetiande.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú použité za účelom:

    • merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a chovania návštevníkov na webových stránkach
    • základnej funkčnosti webových stránok

  • Zber cookies za účelom uvedeným vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia.
  • Webové stránky možno používať i v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o chovaní návštěvníkov webu – tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača, alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované iba po dobu nevyhnutnú pre fungovanie webu.
  • Ak vznesie návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompaktibilitu webových stránok.
  • Cookies, ktoré sú zbierané za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a chovania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
  • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
   • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanú společnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
   • Google Analytics
 7. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

  7.1  V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

  7.2  Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

  7.3  Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

  7.4  Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

  7.5  Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

  a.) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok      preukazujúce totožnosť predávajúceho,

  b.) kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,

  c.) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,

  d.) že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,

  e.) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,

  f.) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,

  g.) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

  7.6 Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

  7.7 Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

  a.) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,

  b.) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,

  c.) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,

  d.) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm.  f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,

  e.) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,

  f.) v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,

  g.) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

  h.) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,

  i.) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

  j.) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,

  k.) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;

  7.8 Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

  7.9  Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

  7.10  Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

  7.11  Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 7.8 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.

  7.12  Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

  7.13  Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

          

  Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,Oddiel Sa, Vložka č.803/S

  Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava,

  Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s, Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava

   

  7.14  Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.